Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Document únic de protecció civil de Montgai

23 de març de 2021. Document únic de protecció civil (DUPROCIM). Municipi de Montgai. El Ple de l’Ajuntament de Montgai, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2021, va acordar aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Montgai (DUPROCIM), redactat pels Serveis Tècnics Comarcals i sotmetre’l a tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o suggeriments. La documentació corresponent estarà a disposició de les persones interessades des del dia següent al de la publicació de l’obertura del període d’informació pública en format virtual a la pàgina web de l’Ajuntament de Montgai (www.montgai.cat). Si no s’hi formula cap reclamació ni suggeriment durant el termini d’informació pública, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà a trametre’l a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.