Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL DUPROCIM EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL DUPROCIM EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

El Ple de l’ Ajuntament de Montgai, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2021, va acordar aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Montgai (DUPROCIM), redactat pels Serveis Tècnics Comarcals i sotmetre’l a tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o suggeriments.

CONSULTA PÚBLICA CREACIÓ ORDENANÇA CEMENTIRI

CONSULTA PÚBLICA CREACIÓ ORDENANÇA CEMENTIRI

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’aprovació de l'Ordenança Municipal sobre CEMENTIRI MUNICIPAL, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats.

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE POLICIA I BON GOVERN

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE POLICIA I BON GOVERN

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació de l'Ordenança Municipal sobre POLICIA I BON GOVERN, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Document Actions